2013

Labdarības tirdziņš

Labdarības tirdziņš

13.decembrī Liepupes vidusskolā notika labdarības tirdziņš. Skolas darbinieki un skolēni guva spilgtas emocijas. Tirdziņš ir lieliska iespēja iegādāties pārsteidzošus Ziemassvētku kārumus un dāvanas. Gardēžus priecēja mazāsElizabetes gardumi, kurus nobaudīt un iegādāties vēlējās ikviens. Pēdējie gardumi tika cepti tumsā, bez elektrības. Visčaklākie tirgotāji un ziedotāji bija 1. klases skolnieki, tajā skaitā: Elizabete, Paula, Una un Karlīna, Sintija. Visi ienākumi no pārdotās produkcijas tiks ziedoti Zolitūdes traģēdijā cietušajiem bērniem. Skolēni, kas nepiedalījās pārdošanā, labdarību atbalstīja iepērkoties. 2.klases skolnieki iepriecināja ar pašdarinātiem Ziemassvētku apsveikumiem. Paldies visiem ziedotājiem, kopā tika savākti:

Elīna (7.kl.)           10,49Ls
Dace (2.kl.)           5,70Ls
2.klases pārstāvji   7,61Ls
Amanda    (2.kl.)    7,05Ls
1.klase                 36,33Ls
Skolēnu Dome        7,21Ls

 

Lasīt vairāk...
Skolas logopēde

Valoda ir viens no sazināšanās veidiem, kas nepieciešama cilvēkam kā sabiedrības loceklim. Ja bērnam ir runas traucējumi, tas rada grūtības ne tikai saskarsmes procesā ar vienaudžiem un pieaugušajiem, bet arī nepārvaramus šķēršļus mācību programmas sekmīgā apguvē.

Orientējošā logopēda nodarbību struktūra (katram bērnam tiek plānotas individuāli):

 • sajūtu pieredzes bagātināšana;
 • skaņu izrunas mācīšana, precizēšana un to diferencēšana;
 • prasmes orientēties plaknē, telpā, apkārtnē attīstīšana;
 • dialoga ar pieaugušo veidošana;
 • pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšana;
 • artikulācijas aparāta (mēles, lūpu, u.c.) vingrināšana;
 • vārdu krājuma paplašināšana;
 • saistītās runas attīstīšana;
 • elementāru gramatikas likumu apguve;
 • fonemātiskās, jeb runas dzirdes attīstīšana;
 • elpošanas un balss aparāta nostiprināšana;
 • runas instrukciju izpratnes veidošana;
 • mācīšanās stāstīt un izteiksmīgas runas veidošana;
 • domāšanas procesa attīstības veicināšana.

Logopēdam ir cieša sadarbība ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu, ievērojot  informācijas konfidencialitāti.

Skolas logopēde Aina Strupiša 

Lasīt vairāk...
2013./2014.m.g. stundu saraksts

Mājas lapas sadaļā Mācību process -> Nodarbību saraksts ievietots jaunā mācību gada stundu saraksts!

 

Lasīt vairāk...
Par mācību līdzekļiem

Cien. Vecāki!

Tuvojoties jaunajam mācību gadam un pamatojoties uz publiskajā telpā aktualizētajām diskusijām, kas rosina neizpratni vecākos par mācību līdzekļu iegādi informēju, ka 7.augustā stājas spēkā Saeimas atbalstītie grozījumi Izglītības likumā definējot valsts, pašvaldības un vecāku atbildības sadalījumu mācību līdzekļu finansēšanā.

Ar izmaiņām Izglītības likumā ir precizēta mācību līdzekļu definīcija, nosakot, ka "mācību līdzekļi" ir izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē izmantojamā, tai skaitā elektroniskajā vidē izmantojamā:

a) mācību literatūra (mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas un citi izglītības satura apguvei paredzēti izdevumi, kuri tiek izmantoti mācību procesā valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartos noteiktā izglītības satura apguvē),

b) metodiskie līdzekļi (metodiskie ieteikumi un citi pedagoga darba vajadzībām paredzēti mācību izdevumi),

c) papildu literatūra (uzziņu literatūra, kartogrāfiskie izdevumi, nošu izdevumi, daiļliteratūra, tai skaitā bērnu literatūra un citi izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie periodiskie un neperiodiskie izdevumi),

d) uzskates līdzekļi (attēlizdevumi, tekstuāli izdevumi, vizuāli materiāli, naturālie mācību objekti, maketi un modeļi, kuros ievietota vizuāla vai audio informācija),

e) didaktiskās spēles (mācību procesā izmantojamas spēles, kurās ietverti mācību satura apguves uzdevumi vai mācību sasniegumu pārbaudes elementi),

f) digitālie mācību līdzekļi un resursi (elektroniskie izdevumi un resursi, kuros iekļauts izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais saturs),

g) izdales materiāli (vingrinājumi, shēmas, darba lapas, piemēri, paraugi un citi materiāli, kas paredzēti katram izglītojamajam, individualizējot mācību procesu),

h) mācību tehniskie līdzekļi (mācību procesā izmantojamās tehniskās ierīces un iekārtas, tai skaitā izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām paredzētās tehniskās ierīces un iekārtas),

i) mācību materiāli (vielas, izejvielas un priekšmeti, ko izmanto izglītības satura apguvei, veicot praktiskus uzdevumus),

j) iekārtas un aprīkojums (ierīces, rīki, instrumenti, priekšmeti un piederumi, tai skaitā sporta aprīkojums, ar kuru palīdzību nodrošina izglītības satura apguvi, garantējot drošības un higiēnas prasību ievērošanu),

k) individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām]" (Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkts).

Tāpat ar likuma grozījumiem precizēts, kādi individuālie mācību piederumi jānodrošina skolēnu vecākiem. Tie ir izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti. Jāakcentē, ka "Izglītības iestādes padome, kas ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, ir tiesīga lemt par to, kādus šā likuma 1.panta 12.4 punkta "k" apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību)" (Izglītības likuma 31.pants, 1.punkts un 3.punkta 5.daļa).

Papildinājumi Izglītības likuma 59. un 60.pantā nosaka, ka no šī gada 1.septembra valsts un pašvaldību, kā arī privātajās izglītības iestādēs valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartiem atbilstošu mācību literatūras, kā arī metodisko līdzekļu, papildu literatūras (uzziņu literatūras) un digitālo mācību līdzekļu un resursu (elektronisko izdevumu) iegādi pilnībā finansē no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām" (Izglītības likuma 59.panta 2.1 daļa un 60.panta 3.1 daļa).

Pašvaldībām būs jāfinansē iepriekšminētajiem standartiem atbilstošas papildu literatūras, uzskates līdzekļu, didaktisko spēļu, digitālo mācību līdzekļu un resursu, izdales materiālu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma iegāde. Savukārt no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām tiek finansēta izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras, pedagoga darba vajadzībām nepieciešamo metodisko līdzekļu, papildu literatūras (uzziņas literatūra) un digitālo resursu iegāde (ar 9.jūlijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā var iepazīties: http://likumi.lv/doc.php?id=258475) Mācību grāmatām pielīdzinātās darba burtnīcas turpmāk jāiegādājas par valsts budžeta līdzekļiem.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto pieprasījumu finansējuma pārdalei, lai nodrošinātu mācību līdzekļu iegādi. Jau tuvākajā laikā pašvaldības tiks informētas par konkrēto papildu finansējuma apmēru. Finansējums pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm tiks pārskaitīts septembrī (vairāk lasīt: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/10194.html).

Pacietību un izpratni skolās, sapratni un mīlestību ģimenēs un labas sekmes bērniem Jaunajā mācību gadā vēlot:
11.Saeimas deputāte Inga Vanaga.

Lasīt vairāk...
Par mācību līdzekļu iegādi

Par mācību līdzekļu iegādi

      Saeima 9. jūlijā pieņēma Izglītības likuma grozījumus, kuri skaidri definē to, kas no mācību materiāliem ir jāpērk vecākam, un ko finansē pašvaldība. 
      Vecāki iegādājas individuālos mācību līdzekļus: rakstāpiederumus, burtnīcas, klades, krāsas, zīmēšanas papīru, treniņtērpu, apģērbu, apavus, somu u.c.  Arī vielas un materiālus, kuri tiek izmantoti praktiskajai apmācībai un kurus patērē pats skolēns, tas saistās vairāk ar mājturību un pulciņiem, piemēram- (audums, no kura bērns šuj sev priekšautu, dzija, no kuras izglītojamais ada sev šalli,  produkti, no kuriem cep pankūkas utt).
      Pašvaldība finansē: mācību literatūras iegādi, uzskates līdzekļu iegādi, digitālo spēļu iegādi, mācību līdzekļu un resursu, izdales materiālu, tehniskā aprīkojuma u.c iegādi. 
      No valsts budžeta finansējuma šobrīd atļauts iegādāties darba burtnīcas sociālajās zinībās un svešvalodās. 
      Jaunums - pirmajā skolas dienā visi Liepupes vidusskolas skolēni saņems dāvanā Liepupes vidusskolas dienasgrāmatu!
 

 

3.-4. gadīgo bērnu grupas nodarbībām nepieciešamais:

 • Zīmēšanas papīrs 2 mazie bloki, 1 lielais bloks
 • Akvareļu papīrs 2 mazie bloki
 • Abpusēji krāsains aplikāciju papīrs
 • Abpusēji krāsains kartons A-4
 • Plastilīns „Jovi” un „Centrum” firmas
 • Guaša krāsas, 3 dažādu lielumu otiņas
 • Akvareļu krāsas
 • PVA līme, līmes otiņa
 • Šķēres
 • Krāsainie zīmuļi
 • Krāsainais krītiņš
 • Mape darbu glabāšanai
 • 2 parastie zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, penālis

Vēl nepieciešamas  personīgās higiēnas lietas:

1. Pidžama gulēšanai;
2. Ķemme;
3. Salvetītes;
4. Maiņas apavi, sporta tērps
5. Maiņas apģērbs
6. Zobu pasta un birstīte

Lasīt vairāk...
Informācija

Liepupes vidusskola 2013./2014.m.g. piedāvā mācības:

      1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmā (kods 31011013) skatīt šeit... 

      2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programmā (kods 31011013) skatīt šeit...

Pieteikšanās līdz 2013.gada 31.augustam.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums,
 • Iepriekšējās izglītības dokumenta kopija.

Kontakttālrunis - 28661724 

Lasīt vairāk...Arhīvs
2024 (14)   
2023 (31)   
2022 (29)   
2021 (32)   
2020 (58)   
2019 (73)   
2018 (101)   
2017 (102)   
2016 (78)   
2015 (62)   
2014 (46)   
2013 (6)   
2012 (2)   
2011 (8)