2012

Vecāku nedēļa Liepupes vidusskolā

Kā jau katru pavasari, arī šogad martā Liepupes vidusskolā tika organizēta vecāku nedēļa. Tas nozīmē, ka vecākiem bija iespējams ne tikai apmeklēt mācību stundas un interešu izglītības pulciņus, bet laicīgi piesakoties pie direktora vietnieces mācību un audzināšanas darbā Iras Janišas, arī vadīt stundas, t.i., aizstāt skolotāju. Skolēniem patīk, ja klases priekšā ierastā skolotāja vietā stājas lektors, sabiedrībā zināms cilvēks vai vecāks. Apvienojot vienā visu iepriekš minēto -  īpašu paldies gribas teikt 4. klases audzinātājai Sandrai Zaķei, kuras audzināmās klases vecāki - Raimonds Martinsons, Baiba Martinsone un Armands Sīlītis vadīja stundas.  Bērni ar neviltotu interesi un azartu iesaistījās interesantajā notikumā - atšķirīgā mācību stundā.

Skolēniem, kaut bieži viņi to neizrāda, ir ļoti svarīgi, lai vecāki būtu ieinteresēti gan viņu skolas dzīvē, gan ikdienas rūpēs.

Skolā, ienākot jaunajām tehnoloģijām, īpaši aprīkoti un nodrošināti kļuvuši dabas zinību kabineti, tāpēc dabas zinību skolotāji īpaši aicināja gan kolēģus, gan vecākus apmeklēt stundas, kurās tika demonstrētas informāciju tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Labprāt viesus gaidīja skolotāji Ilona Trezune, Ira Janiša, Rita Gulbe un Kārlis Ozols.  Tāpat vecākiem tika piedāvāta izglītojoša lekcija par e-klases piedāvātajām iespējām.

Visas nedēļas garumā vecāki labprāt vēroja un vērtēja skolotāju vadītās stundas. Interesi izraisīja skolotāju istabā izvietotā skolēnu individuāli un kopīgi izstrādāto projektu darbu un vecāko klašu audzēkņu ZPD darbu izstāde.

Otrdien, 6.III , kā jau katrā pirmajā mēneša otrdienā, uz pieņemšanu vecākus gaidīja Salacgrīvas novada sociālās darbinieces – vadītāja Anita Holma, Līvija Bērziņa un  Liepupes pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja Ginta Jēkabsone.  Arī psiholoģe Gundega Lāce un logopēde Aina Strupiša uz individuālu sarunu aicināja vecākus, lai ieteiktu, kā palīdzēt bērnam, kuram ir logopēdiski traucējumi vai mācīšanās grūtības.

Atvērti apmeklējumam bija visi pulciņi - dabas zinību, folkloras, informātikas, vizuālās mākslas, mazpulks, visu vecumu dejas (pie mums dejo no 3 gadu vecuma līdz vidusskolas beigšanai), kori, ansambļi, teātris, dambrete un sports - futbols, florbols un vieglatlētika.

8. marta pēcpusdienā skolēni un pulciņu skolotāji Velta Ločmele un Jānis Trezuns mūs pārsteidza ar brīnišķīgu vecākiem veltītu koncertu, , jo īpaši māmiņām un vecmāmiņām - „Pavasaris klāt!” Koncerta veidošanā iesaistījās arī skolēnu domes pārstāvji Marta Zunde un Mārcis Janvars, kuri skandēja dzeju, un Samanta Vikmane - skolas sienas avīzes „Asni” redaktore un fotokorespondente.

 Koncertā dejoja 1.-2., 3.-4. un 5.-6. klašu deju kolektīvi. Skatoties uz tautas tērpos ģērbtajiem skolēniem, viņu dzīvespriecīgo dejošanu, nevilšus prātā ienāca doma - kamēr vēl latvieši dejos un dziedās, tikmēr tauta un valoda pastāvēs!

Nopietnu darbu solistu sagatavošanā bija ieguldījusi skolotāja Velta Ločmele. Tautas dziesmas dziedāja Rita Krūmiņa, Samanta Andersone, kā arī 2.-6. klašu meiteņu ansamblis. Māmiņas iepriecināja mazās flautistes Jolantas Ķuzes sirsnīgais skaņdarbs. Bērnu balsis, kā dzidri un skanīgi zvaniņi pieskandēja skolas aktu zāli. Koncerta noslēgumā klātesošos sveica direktors Žanis Andže, izsakot lielu paldies māmiņām un vecmāmiņām par ieguldījumu bērnu audzināšanā un sniegto atbalstu skolas pasākumu kuplināšanā.

Piektdiena bija kā „odziņa” uz putukrējuma kūkas, jo vecākiem savu iestudējumu rādīja Ineses Brokas vadītā teātra pulciņa, jaunākā grupa, kuri piedāvāja noskatīties izrādi „Žurku vecmāmiņa Otīlija”. Brīnišķīgs aktieru izpildījums, tērpi un dziesmas - tas lika smaidīt un ar nepacietību gaidīt, kā mazie, atjautīgie žurku mazuļi tiks galā ar zaglīgo kaķu bariņu. Dziesmas teātrim palīdzēja izvēlēties un  apgūt skolotāja Solveiga Boka.  Jāteic, ka teātra pulciņa - gan jaunākā, gan vecākā grupa gatavojas teātra festivālam „Saspēle” Limbažos, kurš notiks 30. martā.

Pievakarē vecākus uz lekciju par bērnu audzināšanas aktuāliem jautājumiem aicināja skolas administrācija un psiholoģe Ligita Dreimane, kura ar interesantu, interaktīvu sarunu sniedza atbildes uz jautājumiem, kuri bija svarīgi kā vecākiem, tā skolotājiem.

Paldies vecākiem, kuri atsaucās uz ielūgumu apmeklēt nedēļas pasākumus un aktīvi tajos iesaistīties, paldies tiem, kuri domās bija klāt - paldies Jums, vecāki, par brīnišķīgiem bērniem, kuri par savu sauc Liepupes skolu.

 

Direktora vietniece audzināšanas jaut.
Arta Rubeze

 

 

                    

 

 

Lasīt vairāk...
Vecvecāku balle Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupās

Pašās februāra beigās, dienā, kad pār zemi valdīja putenis, Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupiņās bija vecvecāku balle. Tā kā šis pasākums ir kļuvis par tradīciju, bērnu vecmāmiņas un vectētiņi jau gaidīja dienu, kad atkal varēs satikties, redzēt savu mīļo mazbērniņu sagatavoto koncertu, aprunāties gan ar skolotājām, gan savā starpā. Bieži vien šī ir vienīgā diena gadā, kad vecvecāki atnāk uz skolu.

Šoreiz šī tikšanās bija arī pankūku balle. Vecvecāki bija sacepuši dažnedažādas pankūkas – gan ar pildījumu, gan biezpiena, gan ābolu un banānu, gan lielas, gan mazas. Pankūku degustācija bija reizē arī ievārījumu degustācija, jo - kur tad nu pankūkas bez ievārījuma!

Viss sākās ar bērnu koncertu – mazie kopā ar mūzikas skolotāju Solveigu Boku bija iemācījušies ļoti daudz dziesmu, deju skolotājs Jānis Trezuns bija bērniem iemācījis 2dejas.

 6 – gadīgie bērni kopā ar skolotāju Agniju Bronka rādīja izrādi „Zvēri un abras taisītājs”, 5 – gadīgie bērni kopā ar skolotājām Ramonu Gūtmani un Inesi Keišu bija iestudējuši pasaku „Mamm, kur lielā karote”, bet paši mazākie Liepupes vidusskolas audzēkņi kopā ar skolotājām Gundegu Āboltiņu un Mariku Skuju un ar skolotāju palīdzi Veltu Nešpori „cepa kukulīti”. Koncerta nobeigumā siltus vārdus bērnu vecvecākiem teica arī skolas direktors Žanis Andže.

Koncerta laikā bērni samīļoja un apsveica savus vecvecākus ar pašu sētām un tikko izdīgušām samtenītēm skaisti apdarinātos podiņos. Pēc koncerta notika lielā pankūku izgaršošana un rotaļās iešana ar skolotājām, vecmāmiņām un vectētiņiem.

Šī diena deva pozitīvu lādiņu gan bērniem, gan viņu skolotājām, kā arī iepriecināja bērnu vecvecākus,  sasildīja mūs visus.

Paldies visiem, kas palīdzēja mums organizēt šo jauko pasākumu, paldies bērniem un viņu vecākiem un milzīgs paldies vecvecākiem par pasākuma apmeklējumu!

Pirmsskolas skolotāja Agnija Bronka

Lasīt vairāk...Arhīvs
2024 (14)   
2023 (31)   
2022 (29)   
2021 (32)   
2020 (58)   
2019 (73)   
2018 (101)   
2017 (102)   
2016 (78)   
2015 (62)   
2014 (46)   
2013 (6)   
2012 (2)   
2011 (8)