Liepupes pamatskolas 2023./2024. mācību gada mērķis: 

Pilnveidot pedagogu savstarpējo sadarbību, uzlabot mācību stundas kvalitāti, dažādot izmantojamās mācību metodes, un iesaistot skolēnus interaktīvā, radošā un interesantā mācību procesā.  

Uzdevumi: 

1.      Katrā mācību priekšmetā izveidot tematisko plānojumu, iekļaujot tajā starppriekšmetu sadarbību, daudzveidīgu izmantojamo materiālu klāstu. 

2.      Biežāk vērtēt formatīvi, lai informētu izglītojamo un viņa vecākus par skolēna izaugsmes vajadzībām.  

3.      Veicināt lasītprasmi 1.-3. klašu posmā, aktualizēt lasīšanas, kā informācijas iegūšanas veidu pamatskolas klasēs.  

4.      Izmantot jaunās tehnoloģiskās iespējas, pilnveidot digitālo pratību, mācībām izmantot  www.skolo.lv,  www.soma.lv, uzdevumi.lv u.c.  

5.      Atbalstīt talantīgos skolēnus, un sniegt atbalstu bērniem ar mācīšanās vai motivācijas grūtībām.  

6.      Veicināt skolēnu interesi par nākotnes izvēlēm, karjeras iespējām, ģimeni kā vērtību. 

7.      Piedāvāt izglītojamajiem plašu interešu izglītības piedāvājumu, veicinot vispusīgu personības attīstību.  

8.      Turpināt mācību saturā integrēt vides izglītību, aktualizējot resursu taupību, pārstrādes un otrreizējās izmantošanas iespējas. Turpināt darbu programmās „Mamma daba”, „Baltijas jūras projekts” un ekoskolu aktivitātēs.  

Pasākumu septembrim

Mēnesis, datums 

Laiks 

Pasākums 

Atbildīgais 

01.09. 

10.00 

Zinību diena 

Audzinātāji 

04.09. 

9.00 

Adaptācijas nedēļa: Sporta un tūrisma diena „Krimalniekos” 

M. Sakārne, M. Skuja 

08. 09. 

9.00 

Pirmklasnieku „Bitīšu” svētki Limbažos 

A.Bronka 

17.09-22.09. 

Visu nedēļu 

Erasmus+ viesu uzņemšana - „Eko spēles manā mācību procesā” 

B.Mantiņa 

06. 10 

9.00 

Erasmus+ vizīte „Spēles formālajā un neformālajā izglītībā” 

A.Rubeze 

11.09. 

 

Dzejas dienas 2023 

J.M.Liepiņa, I.Broka 

Visu mēnesi 

 

Iesaistīšanās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2023 

I.Broka, klašu audzinātāji 

04.09- 

Visu mācību gadu 

4.klase piedalās Lasīšanas konkursā angļu valodā "Reading Circle" 

B. Mantiņa un 4.klases skolēni