Pašvērtējuma ziņojums 

Skolas pašvērtējuma ziņojumsDOKUMENTA LEJUPIELĀDE

 

Darba plānošana 

Attīstības plānsDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Audzināšanas programmaDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Liepupes pamatskolas darba plāns 2020. gadamDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Liepupes pamatskolas karjeras izglītības darba plāns 2022./23.  mācību gadam DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

 

 Ētikas kodekss

Skolas ētikas kodekssDOKUMENTA LEJUPIELĀDE

 

Veselība un drošība

Instrukcija par drošību masu pasākumu laikā Liepupes pamatskolā

DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Instrukcija par drošību sporta sacensībās un nodarbībāsDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Instrukcija par skolēnu drošību ekskursijās un pārgājienosDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtībaDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Iekšējā trauksmes celšanas kārtībaDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Iekšējās kārtības noteikumi skolēniemDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā Liepupes pamatskola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skoluDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā nodrošinātas higiēnas prasības, ēdinot pirmsskolas grupu bērnusDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā rīkoties vardarbības gadījumāDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā tiek izskatīti izglītojamo iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi un sūdzībasDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā tiek noteikta Liepupes pamatskolas pirmsskolas bērnu vecāku un skolotāju atbildība par bērnu drošību mācību laikāDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Veselības punkta reglamentsDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā liepupes pamatskolā tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi un higiēnas prasības covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanaiDOKUMENTA LEJUPIELĀDE

 

Mācību darbs 

Kārtība, kādā organizējama izglītojamo zinātniski pētnieciskā darbībaDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā tiek aizpildītas izglītojamo dienasgrāmatasDOKUMENTA LEJUPIELĀDE 
Liepupes pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībaDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība mācību procesa organizēšanai Liepupes pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā  DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Grozījumi 26.08.2020. Kārtība mācību procesa organizēšanai Liepupes pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikāDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Bibliotēkas lietošanas noteikumiDOKUMENTA LEJUPIELĀDE

 

Metodiskais darbs 

Metodisko komisiju reglamentsDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Pedagoģiskās padomes darbības reglamentsDOKUMENTA LEJUPIELĀDE

Pašpārvalde

 

Liepupes pamatskolas padomes darbības reglamentsDOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Liepupes pamatskolas Skolēnu domes darbības reglamentsDOKUMENTA LEJUPIELĀDE