Vīzija

Liepupes pamatskolā katram ir izaugsmes iespeja izcilai nākotnei!

Misija

LIetpratības pieejā balstita, konkurētspējīga izglītības nodrošināšana progresīvu pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru, saskatot un pilnveidojot katra izglītojamā stiprās puses, talantus un motivējot ikvienu panākumiem.


Vērtības:

Cieņa
Mēs cienām sevi, savu ģimeni un līdzcilvēkus, ko apliecinām ar savu attieksmi un rīcību.
Mēs esam atvērti pozitīvai sadarbībai, pieklājīgi un toleranti pret līdzcilvēkiem.

Godīgums
Mēs esam godīgi vārdos, darbos un nodomos.

Atbildība
Mēs esam atbildīgi par savu rīcību un vārdiem, par savas rīcibas sekām.
Mēs esam līdzatbildīgi par skolā un sabiedrībā notiekošo.

Izaugsme
Mēs augstu vērtējam iespēju sev pilnveidot mācību, personības īpašību un saskarsmes veidošanā, tiecoties uz katras personības augstākajām attīstības virsotnēm.

Mērktiecība
Mēs uzskatām, ka katrs skolā var sasniegt izcilību kādā jomā ar gribu un neatlaidīgu darbu.
Mērktiecību skolā apgūst ikviens, plānojot savu darbu un sasniedzot ivirzīto mērķi.